Catering

Ak chcete potešiť Vašich zamestnancov alebo obchodných partnerov a pripraviť im chutné sezónne občerstvenie, SHPAIZA TakeAway je tu práve pre Vás. Naše produkty sú ideálne pre:

 • Firemné raňajky a teambulding
 • Kvalitné občerstvenie pri stretnutiach manažmentu a dôležitých obchodných meetingoch
 • Catering pre súkromné eventy, akcie a svadby
 • Občerstvenie pri ochutnávkach vína, piva a pod.

Každý catering prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, aktuálnej sezóne a podmienkam servisu na danom mieste.

V prípade Vášho záujmu nám prosím zavolajte na 0907 432 236 alebo napíšte na info@shpaiza.sk a pripravíme Vám na mieru šitú ponuku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Platné od 1.1.2020

 1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci záväzne objednáva služby alebo tovar od Predávajúceho elektronicky odoslaním e-mailového potvrdenia cenovej ponuky, ktorá mu bola predložená Predávajúcim spravidla elektronicky mailom spolu s cenovou kalkuláciou vo forméte xlsx (Microsoft Excel). Cenová ponuka má spravidla platnosť najviac 1 mesiac od dátumu vystavenia. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresu kupujúceho
 • úpravy počtu porcií alebo iné úpravy cenovej kalkulácie, ktoré požaduje
 • adresu dodania služby
 • telefonický a emailový kontakt

ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Po obdržaní objednávky Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúcemu telefonicky, prípadne aj emailom. Obchodné podmienky platné v deň uzavretia zmluvy sú archivované u Predávajúceho a sú pre Kupujúceho dostupné na vyžiadanie. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania služby. Zmluvy uzavreté na diaľku môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

 1. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

HOPES s. r. o.

Mudroňova 7492/3B 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 47175672

DIČ: 2023782992

IČ DPH: SK2023782992

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala služby a/alebo tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 1. OPIS SLUŽBY / TOVARU

Predávajúci poskytuje služby firemného a eventového cateringu / občerstvenia pre spoločenské udalosti, akcie, firemné stretnutia a iné obdobné eventy. Celková cena dodania tovaru / služby je spravidla tvorená viacerými zložkami vrátane:

 • ceny samotných produktov / tovarov
 • ceny balenia
 • nákladov na dovoz občerstvenia a odvozu a likvidáciu obalov a odpadu
 • služieb samotného servisu na mieste
 • administratívnych a organizačných nákladov spojených s celkovou organizáciou a fakturáciou danej objednávky

Všetky ceny za tovar a služby a všetky sú uvádzané bez DPH.

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať zo strany Objednávajúceho najneskôr 2 týždne pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb / dodávky prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Štandardný storno-poplatok za zrušenú objednávku pokrývajúci administratívne a organizačné náklady spojené s nezrealizovanou objednávkou činí 10% z celkovej hodnoty objednávky bez DPH.

A chce Objednávajúci stornovať objednávku v kratšom termíne, ako sú 2 týždne pred termínom poskytnutia služieb / dodávky tovaru, má Predávajúci právo podľa aktuálneho stavu objednávky, nakúpených surovín a vynaloženého úsilia fakturovať Objednávajúcemu storno-poplatok alikvotne vo výške od 10% do 100% z celkovej hodnoty objednávky bez DPH podľa stavu rozpracovanosti danej objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo posunu termínu objednávky bez zavinenia Predávajúcim na termín, ktorý Predávajúci z akýchkoľvek dôvodov nevie realizovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v dohodnutom termíne na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je Kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je Kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o Vašich nákupoch pred zneužitím v zmysle platnej legislatívy.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí. Predávajúci prehlasuje, že aktualizované obchodné prístupní na svojom webe:

https://shpaiza.sk/